ابراهیم جاودان

بسمه تعالي

مشخصات و سوابق تجربي علمي، پژوهشی و آموزشي

عضو هيات علمي (استادیار پایه 4)، گروه پژوهشی سیاست‏ های کشاورزی و غذا، موسسه پژوهش­­ های برنامه­­ ريزی، اقتصادکشاورزی و توسعه ­روستایی

آدرس پستي: تهران، بلوار كريم خان زند، خیابان رودسر، موسسه پژوهش­ های برنامه­­ ريزی، اقتصادکشاورزی و توسعه­ روستایی

تلفن: 42916330-021

پست الکترونیک اداری: e.javdan@agri-peri.ac.ir

پست الکترونیک شخصی: ebrahimjavdan@gmail.com

Google Scholar: https://scholar.google.com/citations?user=sujEBpMAAAAJ&hl=en

ORCID: https://orcid.org/0000-0001-9781-6521

Web of Science Researcher ID: AFI-9059-2022

تحصیلات:

دکتری: اقتصاد کشاورزی (سیاست و توسعه)، دانشگاه تبریز- تبریز 95-1390

فوق لیسانس: اقتصاد کشاورزی، دانشگاه شهید باهنر کرمان - کرمان 89-1387

لیسانس: اقتصاد کشاورزی، دانشگاه زابل- زابل 86- 1382

تجارب حرفه­ای:

1. دستیار ویژه معاون وزیر در امور توسعه بازرگاني وزارت جهاد کشاورزی از تیر 1399 تا شهریور 1400

2. عضو هیات علمی (استاديار)، موسسه پژوهش­های برنامهریزی، اقتصاد کشاورزی و توسعه روستایی از مهر 1398

3. کارشناس معاونت توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی از تیر 1395 تا شهریور 1398

كارها و سوابق علمي:

الف – كتاب­ها:

 1. باغستانی، علی اکبر. جاودان، ابراهیم. حیدری، رضا. شعبان­زاده خوشرودی، مهدی. شمشادی، کتایون. فهیمی­فرد، محمد. (1401). جمهوری اسلامی ایران و سازمان همکاری شانگهای (تجارت کشاورزی- امنیت غذایی). موسسه پژوهش­های برنامه­ریزی، اقتصاد کشاورزی وتوسعه روستایی.
 2. بصیری، مسعود. حسنی مقدم، مجید. کاظم­نژاد، مهدی. محمدزمانی، اکبر. بنائی، الهه. شعبان­زاده خوشرودی، مهدی. جاودان، ابراهیم. نگهدار، ماریه. نیک­روش، سپیده. حسینی امین، سیده زهره. (1399). بررسی و تحلیل بازار کالاهای اساسی در سال 1397. مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات معاونت برنامه­ریزی اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی.
 3. بصیری، مسعود. کاظم­نژاد، مهدی. حسنی مقدم، مجید. احمدی قباکندی، احمد. شعبان­زاده خوشرودی، مهدی. بنائی، الهه. جاودان، ابراهیم. نیک­روش، سپیده. نگهدار، ماریه. رضاقلی زاده، عذرا. خواجه حسنی، مصطفی. (1398). بررسی و تحلیل بازار کالاهای اساسی در سال 1395. مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات معاونت برنامه­ریزی اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی.

ب- مقاله‏های منتشر شده در مجلات علمي- پژوهشي:

 1. جاودان، ابراهیم. رجبی، احسان. باغستانی، علی اکبر. (1402). عبور نرخ ارز به قیمت کنجاله سویا و ذرت وارداتی. اقتصاد کشاورزی و توسعه ()، doi: 10.30490/aead.2023.359780.1459
 2. شعبان­زاده خوشرودی، مهدی. جاودان، ابراهیم. رفعتی، محسن. (1402). بررسی اثر نوسانات نرخ ارز بر مصرف مواد غذایی در مناطق روستایی ایران. اقتصاد کشاورزی و توسعه، ()،doi: 10.30490/aead.2023.361801.1510
 3. شعبان­زاده خوشرودی، مهدی. جاودان، ابراهیم. رفعتی، محسن. (1401). ارزیابی وضعیت تنوع غذایی خانوارها و عوامل مؤثر بر آن در استان تهران. اقتصاد و توسعه کشاورزی (علوم و صنایع کشاورزی)، 36(1)، 83-97.
 4. شعبان­زاده خوشرودی، مهدی. جاودان، ابراهیم. اسفنجاری کناری، رضا. (1401). ارزیابی اثر سطوح درآمدی بر امنیت غذایی خانوارها در استان تهران. اقتصاد کشاورزی و توسعه، 30(1)، 186-155.
 5. شعبان­زاده خوشرودی، مهدی. گیلان­پور، امید. جاودان، ابراهیم. رفعتی، محسن. (1401). تأثیر سیاست ارز ترجیحی بر مصرف مواد غذایی در مناطق شهری ایران. پژوهش­های اقتصادی (رشد و توسعه پايدار). ۲۲ (۳)، ۱۲۹-۱۵۵.
 6. شعبان­زاده خوشرودی، مهدی. گیلان­پور، امید. جاودان، ابراهیم. رفعتی، محسن. (1401). تحلیل آثار حذف ارز ترجیحی نهاده‌های وارداتی بر رفاه مصرف‌کنندگان. برنامه­ریزی رفاه و توسعه اجتماعی، 13(51)، 255-295.
 7. خرمی، شهروز. جاودان، ابراهیم. راحلی، حسین. کریمی نژاد، فرحناز. (1401). بررسی عوامل موثر بر پایداری کشاورزی در بین کشاورزان شهرستان مشکین شهر. فصلنامه دانش کشاورزی و تولید پایدار، (1)32: 358-343.
 8. رفعتی، محسن. شعبان­زاده خوشرودی، مهدی. جاودان، ابراهیم. (1400). مصرف مواد مغذی، تنوع و امنیت غذایی در دهک­های درآمدی استان تهران. اقتصاد و توسعه کشاورزی (علوم و صنایع کشاورزی)، 35(2 )، 147-160.
 9. جاودان، ابراهیم. پیش‏بهار، اسماعیل. حقیقت، جعفر. محمدرضایی، رسول. (1396). اندازه‏گیری اثر عبور قیمت جهانی به قیمت داخلی مواد غذایی منتخب در ایران. . فصلنامه علمی- پژوهشی اقتصادکشاورزی و توسعه، 100: 165-147.

10. جاودان، ابراهیم. پیش‏بهار، اسماعیل. حقیقت، جعفر. محمدرضایی، رسول. (1395) مقایسه الگوهای خطی و غیرخطی در ارزیابی عبور قیمت جهانی به قیمت داخلی مواد غذایی در ایران. فصلنامه علمی- پژوهشی اقتصادکشاورزی، (4)10: 118-101.

11. Javdan E., Haghighat, J., Pishbahar, E., Kostov, P., Mohammadrezaei, R. (2017).Pass-through Effects of Global Food Prices on Consumer Prices in Iran. Iranian Economic Review, 21(1): 169-180.

12. جاودان، ابراهیم. حقیقت، جعفر. محمدرضایی، رسول. (1395). بررسی عبور قیمت جهانی مواد غذایی به قیمت‏های داخلی در ایران. فصلنامه علمی- پژوهشی نظريه­هاي كاربردي اقتصاد. (4)3: 196-177.

13. پیش‏بهار، اسماعیل. جاودان، ابراهیم. (1394). تأثیر شوک‏های پولی بر قیمت مواد غذایی در ایران. فصلنامه علمی-پژوهشی پژوهش‏های اقتصادی (رشد و توسعه پایدار). (4)15: 141-127.

14. جاودان، ابراهیم. راحلی، حسین. نقدی، رشید. (1394). بررسی عوامل مؤثر بر قیمت مواد غذایی با تأکید بر تکانه‏های قیمتی. فصلنامه علمی- پژوهشی تحقیقات اقتصادکشاورزی، 26: 195-179.

15. نگارچی، سمانه. جاودان، ابراهیم. جلائی، سیدعبدالمجید. (1393). مقایسه الگوی خودتوضیح جمعی میانگین متحرک، روش‏های هموارسازی و رگرسیون فازی در پیش‏بینی ارزش افزوده بخش صنعت ایران. فصلنامه نظریه‏های نوین اقتصادی. (3)2: 54-37.

16. حقیقت، جعفر. عارف عشقی، طراوت. جاودان، ابراهیم. (1393).بررسی تأثیر آزادسازی تجاری بر واردات ذرت ایران. مجله بررسی‏های بازرگانی،شماره 64، 92-82.

17. پیش‏بهار، اسماعیل. قهرمان‏زاده، محمد. جاودان، ابراهیم. (1393). اثر بي‏ثباتي رابطه مبادله بر ارزش افزوده بخش کشاورزي در ايران. فصلنامه علمی- پژوهشی اقتصادکشاورزی و توسعه. 88: 60-41.

18. حقیقت، جعفر. جاودان، ابراهیم. (1393). تأثیر نااطمینانی نرخ ارز واقعی بر بهره‏وری کل عوامل تولید در بخش کشاورزی ایران. فصلنامه علمی- پژوهشی پژوهش‏های اقتصادی (رشد و توسعه پایدار). (4)14: 112-97.

19. قهرمان‏زاده، محمد. محمودی، هاشم. جاودان، ابراهیم. (1392).پیش­بینی تقاضای فصلی توریسم در ایران (کاربرد الگوهای سری­زمانی فصلی). فصلنامه علمی- پژوهشی برنامه­ریزی و توسعه گردشگری. (7)2: 81-66.

20. قهرمان‏زاده، محمد. جاودان، ابراهیم. (1391) بررسی اثر نوع خبر بر نوسانات قیمت انواع گوشت در ایران. فصلنامه علمی- پژوهشی اقتصادکشاورزی. (4)6:54-37.

21. Mehrabi Boshrabadi, H. Javdan, E. 2012. Forecasting World Market Structure of Iran’s Pistachio Exports. Journal of Life Sciences, 6(2012): 701-707.

22. مهرابی بشرآبادی، حسین. جاودان، ابراهیم. (1391). تأثیر نااطمینانی نرخ ارز واقعی بر اشتغال بخش کشاورزی در ایران. فصلنامه علمی- پژوهشی اقتصادکشاورزی و توسعه، 77: 80-57.

23. جاودان، ابراهیم. پورمقدم، امین. پیری، مهدی. (1391).پیش‏بینی صادرات کشمش ایران. مجله بررسی‏های بازرگانی، شماره 56، 86-78.

24. زارع مهرجردی، محمدرضا. جاودان، ابراهیم. (1390). پيش‏بيني نرخ رشد بخش کشاورزي ايران ( مقايسه روش‏هاي تک متغيره و چند متغيره). فصلنامه علمی- پژوهشی اقتصادکشاورزی، (1)5: 101-81.

25. پیری، مهدی. جاودان، ابراهیم. فرجی، سجاد. (1390) بررسی تأثیر نوسانات صادرات نفت بر رشد بخش کشاورزی در ایران. فصلنامه علمی- پژوهشی اقتصاد و توسعه کشاورزی،(3)25: 283-275.

26. مهرابی بشرآبادی، حسین. جلائی، سید عبدالمجید. شکیبایی، علیرضا. جاودان، ابراهیم. (1390). بررسي نقش گردشگري در اقتصاد استان كرمان و توسعه کالبدي شهرستان هاي آن. دو فصلنامه مدیریت شهری، ویژه نامه بهار و تابستان 90: 152-139.

27. مهرابی بشرآبادی، حسین. جاودان، ابراهیم. (1390). تأثیر تحقیق و توسعه بر رشد و بهره‏وری در بخش کشاورزی ایران. فصلنامه علمی- پژوهشی اقتصاد و توسعه کشاورزی، (2)25: 180-172.

28. مهرابی بشرآبادی، حسین. جاودان، ابراهیم. (1390). تأثیر نااطمینانی نرخ ارز واقعی بر رشد بخش کشاورزی ایران. فصلنامه علمی- پژوهشی تحقیقات اقتصادکشاورزی، (1)3: 46-27.

29. جلائی، سیدعبدالمجید. جاودان، ابراهیم. (1389). تأثیر آزادسازی تجاری بر اشتغال بخش کشاورزی ایران. فصلنامه علمی-پژوهشی تحقیقات اقتصادکشاورزی، (4)2: 150-135.

30. پیری، مهدی. مسنن مظفری، مهدیه. جاودان، ابراهیم. (1388).برآورد تمايل به پرداخت افراد براي ارزش وجودي جنگل­ها: (مطالعه موردي جنگل­هاي ارسباران). نشريه علمی-پژوهشی جنگل و فرآورده‌هاي چوب (مجله منابع طبیعی ایران)، دانشكده منابع طبيعي دانشگاه تهران، (4)62: 357-343.

ج- مقاله­های ارائه شده در سمينارها و كنفرانس­ها:

 1. شعبان­زاده خوشرودی، مهدی، جاودان، ابراهیم. آبنار، شهیاد. (1401). مروری بر تجربه صندوق­های ثروت ملی و گذار از انرژی‌های تجدیدناپذیر در کشورهای آفریقایی: رهیافتی نوین برای ایران، دومین همایش ثروت ملی و عدالت بین نسلی، تهران.
 2. شعبان­زاده خوشرودی، مهدی. جاودان، ابراهیم. (1400). تجزيه و تحلیل نقش محصولات آب­اندوز و آب­بر در تعیین الگوی بهینه كشت محصولات زراعی (مطالعه موردی: دشت قزوین/ایران). هفدهمین كنگره علوم خاك ایران و چهارمین همایش ملی مدیریت آب در مزرعه، کرج.
 3. شعبان­زاده خوشرودی، مهدی، جاودان، ابراهیم. اسفنجاری کناری، رضا. (1400). ارزیابی اثر سطوح درآمدی بر امنیت غذایی خانوارها در استان تهران، دوازدهمین کنفرانس تخصصی ملی اقتصاد کشاورزی، سنندج.
 4. جاودان، ابراهیم. پیش‏بهار، اسماعیل. حقیقت، جعفر. (1397). اثر عبور قیمت جهانی به قیمت داخلی گوشت مرغ و گوساله در ایران (کاربرد الگوی مارکوف سوئیچینگ خودتوضیح برداری، MS-VAR). یازدهمین کنفرانس اقتصاد کشاورزی ایران. کرج.
 5. جاودان، ابراهیم. پیش‏بهار، اسماعیل. حقیقت، جعفر. (1395). اثر عبور قیمت‏های جهانی به قیمت مواد غذایی در ایران. دهمین کنفرانس اقتصاد کشاورزی ایران. کرمان.
 6. جاودان، ابراهیم. سلمانپور زنوز، علی. (1394). الگوسازی نوسانات شاخص کل قیمت سهام در بورس اوراق بهادار تهران. دومین همایش ملی چالش‏های مدیریت سرمایه‏گذاری و سیستم‏های حسابداری در مناطق آزاد با رویکرد اقتصاد مقاومتی. دانشگاه آزاد اسلامی واحد بین‏المللی جلفا.
 7. جاودان، ابراهیم. مهرابی بشرآبادی، حسین. عارف عشقی، طراوت. (1393). بررسی توازن پیوندهای بخش کشاورزی با سایر بخش‏های اقتصادی ایران. همایش ملی توسعه اقتصاد کشاورزی با رویکرد عزم ملی و مدیریت جهادی. دانشگاه پیام نور.
 8. عارف عشقی، طراوت. جاودان، ابراهیم. راحلی، حسین. (1393). اثر نوسانات نرخ ارز واقعی بر تقاضای صادرات زعفران ایران. همایش ملی توسعه اقتصاد کشاورزی با رویکرد عزم ملی و مدیریت جهادی. دانشگاه پیام نور.
 9. صیادی، فاطمه. جاودان، ابراهیم. عارف عشقی طراوت. (1393).بررسی رابطه توسعه مالی و بهره‏وری در بخش کشاورزی ایران. همایش ملی توسعه اقتصاد کشاورزی با رویکرد عزم ملی و مدیریت جهادی. دانشگاه پیام نور.
 10. صیادی، فاطمه. اسدپور چالی، ربابه. جاودان، ابراهیم. (1393). برآورد و مقایسه ارزش‏های کمی دو کارکرد تفریحی و حفاظتی در منطقه پردشگری سد شیاده. همایش ملی توسعه اقتصاد کشاورزی با رویکرد عزم ملی و مدیریت جهادی. دانشگاه پیام نور.
 11. مهرابی بشرآبادی، حسین. جاودان، ابراهیم. (1393). بررسی نقش اقتصاد دانش بنیان در توسعه ارتباط صنعت و دانشگاه(مطالعه موردی استان کرمان). دومین همایش ملی تعامل صنعت و دانشگاه. دانشگاه هایتک کرمان (مقاله برتر و برنده جایزه).
 12. جاودان، ابراهیم. نگارچی، سمانه. حقیقت، جعفر. (1392). بررسي رابطه تجارت درون صنعت و توليد در بخش کشاورزي ايران. اولین همایش چشم انداز اقتصاد ایران با رویکرد حمایت از تولید ملی. دانشگاه آزاد اسلامی اصفهان (مقاله برتر و برنده جایزه).
 13. نگارچی، سمانه. جاودان، ابراهیم، محسنی، رضا (1392). پیش‏بینی ارزش افزوده بخش صنعت ایران با استفاده از رگرسیون فازی و الگوی خودتوضیح جمعی میانگین متحرک. دومین کنفرانس ملی مهندسی صنایع و سیستم‏ها. دانشگاه آزاد اسلامی نجف آباد (مقاله برتر).
 14. عارف عشقی، طراوت. جاودان، ابراهیم. (1392). تأثير تحقيق و توسعه بر صادرات محصولات کشاورزي ايران.اولین همایش ملی کشاورزی و منابع طبیعی پایدار.
 15. عارف عشقی، طراوت. جاودان، ابراهیم. (1392). عوامل مؤثر بر کشاورزي پایدار در شالیکاران شهرستان رشت. اولین همایش ملی کشاورزی و منابع طبیعی پایدار.
 16. عارف عشقی، طراوت. جاودان، ابراهیم. راحلی، حسین. (1392). بررسی پویاییهاي نرخ ارز واقعی و صادرات و واردات محصولات کشاورزي. اولین همایش ملی کشاورزی و منابع طبیعی پایدار.
 17. نگارچی، سمانه. جاودان، ابراهیم، زارع مهرجردی، محمدرضا. (1392). رونق صنایع دستی، راهکاری جهت توسعه اقتصادی (مطالعه موردی اصفهان). اولین همایش چشم انداز اقتصاد ایران با رویکرد حمایت از تولید ملی. دانشگاه آزاد اسلامی اصفهان.
 18. جاودان، ابراهیم. حقیقت، جعفر. (1392). نقش بخش کشاورزی در اقتصاد مقاومتی. ششمين فراخوان سراسري اقتصاد پنهان؛ انضباط اقتصادي (با رويکرد اقتصاد مقاومتي). (مقاله برتر و برنده جایزه).
 19. حقیقت، جعفر. سلمانپور زنوز، علی. جاودان، ابراهیم. (1392). شوک‏های ارزی و اشتغال بخش صنعت در ایران. ششمين فراخوان سراسري اقتصاد پنهان؛ انضباط اقتصادي (با رويکرد اقتصاد مقاومتي).
 20. جاودان، ابراهیم، پیش‏بهار، اسماعیل. حیدری، رضا. (1392). اثر شوک‏های نرخ ارز واقعی بر تولید در بخش کشاورزی ایران. چهارمین همایش ملی- دانشجویی اقتصاد ایران، دانشگاه مازندران.
 21. جاودان، ابراهیم، راحلی، حسین. ملک، مرضیه. (1391). بررسی روند آینده صادرات کشمش ایران. اولین کنفرانس ملی انگور و کشمش، پژوهشکده انگور و کشمش، دانشگاه ملایر.
 22. پاکروان، محمدرضا، مهرابی، حسین. جاودان، ابراهیم. (1391). بررسی ارتباط بلندمدت صادرات کشمش ایران و رقبای اصلی در بازارهای جهانی: رویکرد مزیت نسبی. اولین کنفرانس ملی انگور و کشمش، پژوهشکده انگور و کشمش، دانشگاه ملایر.
 23. خیری، مجید. حقیقت، جعفر. صالحی، محسن. جاودان، ابراهیم. جمالی، ولی‏اله. (1391). بررسی دلایل تغییر کاربری اراضی کشاورزی شمال ایران و آثار اقتصادی آن (مطالعه موردی شهرستان بابل). هشتمین کنفرانس دوسالانه اقتصادکشاورزی ایران، دانشگاه شیراز.
 24. مهرابی بشرآبادی، حسین. حیدرآبادی‏پور، سمیه. ضیاآبادی، مریم. جاودان، ابراهیم. (1391). بررسی اثر بهره‏وری کل عوامل تولید بر صادرات کشاورزی ایران. دومین همایش ملی راهکارهای توسعه اقتصاد با محوریت برنامه‏ریزی منطقه‏ای. دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج.
 25. مهرابی بشرآبادی، حسین. جلائی، سید عبدالمجید. شکیبایی، علیرضا. جاودان، ابراهیم. (1390). بررسي نقش گردشگري در اقتصاد استان كرمان و توسعه کالبدي شهرستان هاي آن. اولین کنفرانس اقتصاد شهری ایران. مشهد مقدس.
 26. جاودان، ابراهیم. مهرابی بشرآبادی، حسین. پاکروان، محمدرضا. (1389). بررسی مصرف کودهای شیمیایی و پیش‏بینی روند آینده آن در ایران. اولین کنگره چالش‏های مصرف کود در ایران: نیم قرن مصرف کود. کرج.
 27. قضائی، سلیم. جاودان، ابراهیم. (1389). تأثیر توسعه مالی بر صادرات غیرنفتی در ایران. همایش ملی رویکردهای نوین حسابداری در سطح بین‏الملل. دانشگاه آزاد اسلامی واحد بین‏المللی جلفا.
 28. مهرابی بشرآبادی، حسین. دهقان‏ هراتی، علی. جاودان، ابراهیم. (1389). بررسی بهره‏وری آب در تولید گندم در شهرستان خاتم. دومین همایش ملی مدیریت منابع آب. کرمان.
 29. جاودان، ابراهیم. جمشیدی، امین‏رضا. پیری، مهدی. (1389). تأثیر میزان مصرف انرژی بر بهره‏وری کل عوامل تولید در بخش کشاورزی ایران. همایش ملی کشاورزی در افق 1404. دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت.
 30. زارع مهرجردی، محمدرضا. جاودان، ابراهیم. (1388). پیش­بینی رشد بخش کشاورزی ایران با روش­های پارامتریک و ناپارامتریک اقتصادسنجی و شبکه­های عصبی مصنوعی. هفتمین کنفرانس اقتصاد کشاورزی ایران، کرج.
 31. پیری، مهدی. کرباسی، علیرضا. محمدرضایی، رسول. جاودان، ابراهیم. (1388). تحلیل اقتصادی حاشیه بازاریابی زردآلو در ایران (مطالعه موردی استان آذربایجان شرقی). هفتمین کنفرانس اقتصادکشاورزی ایران، کرج.
 32. پیری، مهدی. جاودان، ابراهیم. (1388). نگاهی بر چگونگی ارزیابی آثار جانبی منفی موجود در بهره­برداری بیش از حد از منابع آب زیرزمینی. همایش ملی الگوهای توسعه پایدار در مدیریت آب، مشهد مقدس.
 33. پیری، مهدی. جاودان، ابراهیم. (1388). اقتصاد منابع آب و راهکارهای مدیریت منابع آب زیرزمینی. همایش ملی الگوهای توسعه پایدار در مدیریت آب، مشهد مقدس.
 34. جاودان، ابراهیم. همایونی­فر، مسعود. (1386). میادین میوه و تره­بار، آسیب­شناسی، اقتصاد و نقش آن در بازایابی محصولات کشاورزی: مطالعه موردی زابل. ششمین کنفرانس اقتصادکشاورزی ایران، مشهد مقدس.

د- طرح­های پژوهشي انجام شده:

1. موسسه پژوهش­های برنامه­ريزی، اقتصاد کشاورزی و توسعه روستایی. (1402). تاثیر سیاست ارز ترجیحی بر مصرف مواد غذایی در مناطق شهری و روستایی ایران. مجری: مهدی شعبان­زاده خوشرودی. همکاران: ابراهیم جاودان، محسن رفعتی، امید گیلانپور.

2. موسسه پژوهش­های برنامه­ريزی، اقتصاد کشاورزی و توسعه روستایی. (1402). تحلیل بازار صادراتی پسته ایران. مجری: ابراهیم جاودان، همکاران: مهدی شعبان­زاده خوشرودی، محسن رفعتی، رضا حیدری.

3. موسسه پژوهش­های برنامه­ريزی، اقتصاد کشاورزی و توسعه روستایی. (1402). برآورد تابع تقاضای واردات نهاده­های دامی با تاکید بر ایجاد تنوع در مبادی وارداتی. مجری: کتایون شمشادی، همکاران: ابراهیم جاودان، مهدی شعبان­زاده خوشرودی.

4. معاونت توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی (1400). تجزیه و تحليل بازار و قيمت نهاده­های ذرت، جو و کنجاله سویا. مجری: ابراهیم جاودان، همکاران: محسن رفعتی، مهدی شعبان­زاده خوشرودی.

5. معاونت توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی (1400). تحليل آثار حذف ارز ترجيحی نهاده­های وارداتی بر رفاه مصرف‏کنندگان محصولات پروتئينی. مجری: مهدی شعبان­زاده خوشرودی. همکاران: محسن رفعتی، ابراهیم جاودان.

هـ-گزارشات كاری:

 1. شعبان­زاده خوشرودی، مهدی. جاودان، ابراهیم. حیدری، رضا. رجبی، احسان. (1402). بررسی روابط تجاری ایران و عراق با تاکید بر بخش کشاورزی. موسسه پژوهش­های برنامه­ریزی، اقتصاد کشاورزی و توسعه روستایی.
 2. حیدری، رضا. جاودان، ابراهیم. شعبان­زاده، مهدی. عبدالهی، علی. عبداله­زاده، محمود. مسافر، نرگس. بختیاری، آتوسا. ساجدی الماسی، هوشنگ. (1402). پتانسیل­های تجاری ایران و برزیل در بخش کشاورزی. موسسه پژوهش­های برنامه­ریزی، اقتصاد کشاورزی و توسعه روستایی.
 3. طوسی، ماندانا. باغستانی، علی اکبر. جاودان، ابراهیم. خالدی، کوهسار. شعبان­زاده خوشرودی، مهدی. شمشادی، کتایون. فروهش تهرانی، غلامرضا. عباسی، اکرم. حقانی، فردین. نصراصفهانی، اسماعیل. شیخعلی، مرتضی. لوایی، رسول. علی ملایری، فرزین. (1402). تصویر اقتصاد کشاورزی ایران در دهه گذشته (1400-1390). موسسه پژوهش­های برنامه­ریزی، اقتصاد کشاورزی و توسعه روستایی.
 4. حقانی، فردین. علی ملایری، فرزین. لوایی، رسول. نصراصفهانی، اسماعیل. خالدی، کوهسار. جاودان، ابراهیم. شعبان­زاده خوشرودی، مهدی. اردستانی، مریم. صالح نیا، مینا. فخری، معصومه. اصفهانی، سیدمحمدجعفر. مدنی­راد، محمدرضا. کلائی، علی. مسافر، نرگس. عبدالهی، علی اصغر. بختیاری، آتوسا. ساجدی الماسی، هوشنگ. عبداله­زاده، محمود. اسماعیل نیا، حسین. فروهش تهرانی، غلامرضا. رضایی، نیلوفر. بخشی، محمدرضا. پالوج، مجتبی. (1402). گزارش تحلیلی و تطبیقی شاخص­های عملکرد وزارت جهاد کشاورزی. موسسه پژوهش­های برنامه­ریزی، اقتصاد کشاورزی و توسعه روستایی.
 5. جاودان، ابراهیم. شعبان­زاده خوشرودی، مهدی. (1401). مبادلات تجاری بخش کشاورزی ایران با کشورهای حوزه اوراسیا. موسسه پژوهش­های برنامه­ریزی، اقتصاد کشاورزی و توسعه روستایی.
 6. جاودان، ابراهیم. شعبان­زاده خوشرودی، مهدی. (1401). تحليل پتانسيل­های صادراتی ایران به مالزی، اندونزی و ویتنام. موسسه پژوهش­های برنامه­ریزی، اقتصاد کشاورزی و توسعه روستایی.
 7. شعبان­زاده خوشرودی، مهدی. جاودان، ابراهیم. (1401).­ تحلیل پتانسیل­های صادراتی ایران به اندونزی، ویتنام، سنگاپور و تایلند. موسسه پژوهش­های برنامه­ریزی، اقتصاد کشاورزی و توسعه روستایی.
 8. جاودان، ابراهیم. شعبان­زاده خوشرودی، مهدی. شمشادی، کتایون. فهیمی­فرد، محمد. (1401). تحليل پتانسيل­های صادراتی ایران به کشورهای حوزه آفریقا. موسسه پژوهش­های برنامه­ریزی، اقتصاد کشاورزی و توسعه روستایی.
 9. شعبان­زاده خوشرودی، مهدی. جاودان، ابراهيم. صالح­نيا، مينا. اصفهانی، سيدمحمدجعفر. کلائی، علی. نصراصفهانی، اسماعيل. لوایی آدریانی، رسول. هلالی، علی. حقانی، فردین. علی ملایری، فرزین. (1401). تأثير بحران روسيه و اوکراین بر امنيت غذایی ایران و فرصت­های پيش رو. موسسه پژوهش­های برنامه‏ریزی، اقتصاد کشاورزی و توسعه روستایی.

10. شمشادی، کتایون. باغستانی، علی اکبر. جاودان، ابراهيم. فهیمی فرد، سیدمحمد. (1401). بررسی وضعیت راهکارهای توسعه صادرات محصولات کشاورزی به 15 کشور همسایه. موسسه پژوهش­های برنامه­ریزی، اقتصاد کشاورزی و توسعه روستایی.

11. جاودان، ابراهيم. باغستانی، علی اکبر. شمشادی، کتایون. نجفیان، فرزانه. (1401). تحليل اثرات شيوع ویروس کرونا بر صادرات محصولات کشاورزی اولویت دار (خشکبار، گياهان دارویی و ميوه و سبزی و صيفی) و همچنين شرایط پساکرونا. موسسه پژوهش­های برنامه­ریزی، اقتصاد کشاورزی و توسعه روستایی.

12. شمشادي، کتايون. جاودان، ابراهيم. شعبان­زاده خوشرودی، مهدي. گيلانپور، اميد. شاهمرادي­فرد، منوچهر. (1401). مستندسازي سياست ارز ترجيحي در ايران طی سال­های 1401-1397 و تجربیات اصلاح آن. موسسه پژوهش­های برنامه­ریزی، اقتصاد کشاورزی و توسعه روستایی.

13. شعبان­زاده خوشرودی، مهدی. جاودان، ابراهیم. (1401). پتانسيل­های صادراتی بخش کشاورزی ایران به کشور چين. موسسه پژوهش­های برنامه­ریزی، اقتصاد کشاورزی و توسعه روستایی.

14. شعبان­زاده خوشرودی، مهدی. جاودان، ابراهيم. باغستانی، علی اکبر. حيدری، رضا. (1401). بررسی امکان صادرات گندم و دانه­های روغنی روسيه به کشورهای همسایه و منطقه. موسسه پژوهش­های برنامه­ریزی، اقتصاد کشاورزی و توسعه روستایی.

15. علی ملایری، فرزین. جاودان، ابراهيم. شعبان­زاده خوشرودی، مهدی. شاهمرادی­فرد، منوچهر. (1401). بررسی امکان سنجی واردات گوشت قرمز از کشورهای آفریقایی. موسسه پژوهش­های برنامه­ریزی، اقتصاد کشاورزی و توسعه روستایی.

16. خالدی، کوهسار. اردستاني، مریم. باغستاني، علي اکبر. جاودان، ابراهیم. رجبي، احسان. شعبان­زاده، خوشرودی، مهدی. شمشادی، کتایون. طوسي، ماندانا. (1401). عملکرد وزارت جهادکشاورزی از منظر اقتصادی در یک سال اول دولت سیزدهم. موسسه پژوهش­های برنامه­ریزی، اقتصاد کشاورزی و توسعه روستایی.

17. پاسبان، فاطمه. شمشادی، کتایون. جاودان، ابراهیم. باغستانی، علی اکبر. (1399). بررسی ابعاد، آثار و نتایج مورد انتظار در خصوص اجرای موافقتنامه موقت تجارت آزاد ميان ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا. موسسه پژوهش­های برنامه­ریزی، اقتصاد کشاورزی و توسعه روستایی.

و- افتخارات علمی و تحصیلی:

· دانشجوی نمونه مقطع دکتری به انتخاب انجمن اقتصاد کشاورزی ایران (اردیبهشت 95)

· فارغ‏التحصیل رتبه اول در مقطع دکتری (1395)

· فارغ‏التحصیل رتبه اول در مقطع کارشناسی ارشد (1389)

· عضو دفتر استعدادهای درخشان دانشگاه تبریز و دانشگاه شهید باهنر کرمان

ز- تدريس:

مقطع کارشناسي ارشد:

 • اقتصادسنجی میانه
 • تجارت بین‏الملل محصولات کشاورزی
 • توسعه کشاورزی تکمیلی
 • سیاست کشاورزی تکمیلی
 • تجزیه و تحلیل اقتصاد و سیاست‏های کشاورزی
 • روش‏های نمونه‏گیری آماری
 • اقتصادسنجی (2)
 • کاربردکامپيوتر پيشرفته در کشاورزي

مقطع كارشناسي:

 • سیاست کشاورزی
 • توسعه اقتصادی و برنامه‏ریزی
 • برنامه‏ریزی و توسعه
 • اصول اقتصادکشاورزی
 • اصول اقتصاد
 • مدیریت و حسابداری
 • امور مالی بین‏المللی
 • مدیریت واحدهای زراعی و دامی
 • مقدمات روش تحقیق و آمار اجتماعی
 • اقتصاد و مدیریت صنعتی
 • اقتصاد و مدیریت منابع طبیعی
 • اقتصاد تولید کشاورزی
 • حسابداری واحدهای کشاورزی

ح- عضویت در کمیته­ی داوری فصلنامه­ها:

 • نظریه‏های کاربردی اقتصاد
 • اقتصاد کشاورزی و توسعه
 • تحقیقات اقتصاد کشاورزی
 • روستا و توسعه
تاریخ به روزرسانی: 1402/09/21
تعداد بازدید: 88
ثبت نام دریافت تازه های نشر
ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید
 

کلیه حقوق این سایت متعلق به موسسه پژوهش های برنامه ریزی، اقتصاد کشاورزی و توسعه روستایی می باشد
Powered by DorsaPortal